Quality Certification

ISO 2004
ISO 2004
ISO 2005
ISO 2005
ISO 2006
ISO 2006
bapcertifiedin
BAP Certified
iso-2200_in
ISO 2200
ISO 2007
ISO 2007
ISO 2008
ISO 2008
ISO 2009
BAP Certified
ISO 9001
ISO 2200
ISO 9001
ISO 2200
ISO 9001
ISO 2200
ISO 9001
ISO 2200

Ho?t ??ng

There are no translations available.

 

Uni-President Vi?t Nam: Uy tín, ch?t l??ng và s? tiên phong


  • (Th?y s?n Vi?t Nam) - Ngành tôm liên t?c b? khó kh?n b?a vây, nhi?u doanh nghi?p lao ?ao, nông dân phá s?n. Trong hoàn c?nh nh? v?y v?n có nh?ng doanh nghi?p h?t ḷng chia s? khó kh?n v?i ngành, b?o v? quy?n l?i ng??i nông dân và n? l?c không ng?ng cho m?c tiêu phát tri?n. Công ty TNHH Uni-President Vi?t Nam ?i ??u trong s? doanh nghi?p nh? v?y.T? khó kh?n chung…

H?n hai n?m nay, các doanh  nghi?p (DN) xu?t kh?u tôm Vi?t Nam ?ă r?t ch?t v?t khi v?p ph?i hàng lo?t rào c?n v? kháng sinh và hóa ch?t t?n d? trong s?n ph?m, ??c bi?t t?i th? tr??ng Nh?t B?n, khi n??c này t?ng c??ng ki?m tra d? l??ng Trifluralin và Enrofloxacin. ??nh ?i?m là n?m 2012, v?i Ethoxyquin, m?c dù Ethoxyquin không ph?i kháng sinh gây nguy h?i mà ???c dùng ?? ch?ng ôxy hóa trong s?n ph?m b?t cá - thành ph?n chính c?a th?c ?n ch?n nuôi.

Tr??c t́nh h́nh này, nhi?u gi?i pháp ???c ??a ra, t? các c?p ngành ??n DN và ng??i nuôi. B? NN&PTNT yêu c?u T?ng c?c Th?y s?n ki?m tra, rà soát và l?p danh m?c s?n ph?m th?c ?n th?y s?n (c? trong n??c và nh?p kh?u) có ch?a Ethoxyquin; ?? xu?t ??nh m?c cho phép hàm l??ng ch?t này có trong th?c ?n th?y s?n, c?ng nh? các bi?n pháp ki?m soát s? d?ng Ethoxyquin trong s?n xu?t th?c ?n th?y s?n và cách th?c s? d?ng phù h?p. ??ng th?i, yêu c?u DN s?n xu?t th?c ?n th?y s?n ph?i công b? thành ph?n th?c ?n trên bao b́ s?n ph?m, cam k?t không ??a ch?t Ethoxyquin vào th?c ?n. M?t khác, h??ng d?n các c? s? nuôi th?y s?n ng?ng s? d?ng th?c ?n có ch?a Ethoxyquin trong th?i gian t?i ?a ?? tránh t?n d?.

 

H?p tác và chia s?

Nh?ng quy ??nh kh?t khe c?a th? tr??ng nh?p kh?u tôm Nh?t B?n, Hàn Qu?c ?ă ?nh h??ng nghiêm tr?ng ??n s?n l??ng tôm xu?t kh?u c?a Vi?t Nam và ho?t ??ng c?a DN ch? bi?n xu?t kh?u tôm trong n??c.

??ng tr??c khó kh?n này, ngay th?i ?i?m "băo" Ethoxyquin n?i lên, Uni-President Vi?t Nam ?ă nhanh chóng vào cu?c v?i s? ra ??i c?a k? thu?t nuôi tôm m?i, mà s?n ph?m cu?i cùng hoàn toàn lo?i b? ???c Ethoxyquin. ?ây ???c coi là nút g? quan tr?ng c?a v?n ??, khi làm gi?m s?c nóng t́nh h́nh.

 

Dây chuy?n s?n xu?t th?c ?n th?y s?n c?a Công ty TNHH Uni-President Vi?t Nam


Không d?ng ? ?ó, v?i quan ni?m gi?i quy?t tri?t ??, nh?ng ?? tài nghiên c?u ?ă ???c Công ty b?t tay th?c hi?n. Cu?i n?m 2012, Công ty TNHH Uni-President Vi?t Nam cùng Vi?n Nghiên c?u NTTS II nghiên c?u, t́m gi?i pháp gi?m thi?u d? l??ng Ethoxyquin trong tôm nuôi, v?i ?? tài "?nh h??ng hàm l??ng Ethoxyquin trong th?c ?n th?y s?n lên t?n d? Ethoxyquin trong tôm th? chân tr?ng Litopenaeus vannamei" ???c th?c hi?n t? ngày 12/12/2012 ??n 10/4/2013 t?i huy?n ??t ?? (Bà R?a - V?ng Tàu) và tr?i ??ng tôm c?a Công ty Thông Thu?n (huy?n Tuy Phong, t?nh B́nh Thu?n). Thí nghi?m xác ??nh hàm l??ng Ethoxyquin t?n d? các thành ph?n khác nhau c?a tôm (tôm nguyên con, c? th?t, ??u và ru?t) d?a trên ch? ?? cho ?n và hàm l??ng Ethoxyquin trong th?c ?n. Thí nghi?m th? nh?t ???c th?c hi?n t?i V?ng Tàu nh?m xác ??nh th?i gian ng?ng cho ?n thích h?p tr??c khi thu ho?ch; thí nghi?m th? hai ???c th?c hi?n ?? so sánh vi?c s? d?ng th?c ?n thông th??ng và th?c ?n Ethoxyquin th?p ??n s? t?ng tr??ng và t?n d? Ethoxyquin trong tôm.

Ti?p n?i nh?ng n? l?c nh? th?, ngày 16/10/2013, t?i TP C?n Th?, Uni-President Vi?t Nam t? ch?c h?i th?o "Ethoxyquin - Gi?i pháp k? thu?t và qu?n lư ??m b?o yêu c?u ch?t l??ng tôm nguyên li?u phù h?p xu?t kh?u". H?i th?o gi?i thi?u các k?t qu? nghiên c?u v? Ethoxyquin ??n các c? quan qu?n lư, nhà s?n xu?t và ng??i nuôi; m?i ng??i cùng th?o lu?n, ?? xu?t ph??ng h??ng, gi?i pháp v??t rào c?n Ethoxyquin trong t́nh h́nh hi?n nay. T?t c? nh?m ti?n t?i lo?i b? tr? ng?i v?n ?? Ethoxyquin ??i v?i s?n ph?m tôm xu?t kh?u c?a Vi?t Nam, ngay c? v?i th? tr??ng khó tính nh? Nh?t B?n và Hàn Qu?c.

 

Trân tr?ng ??i tác

Không ch? hoàn thành s? m?nh v?i ngành, Uni-President Vi?t Nam c̣n chi?m ???c c?m t́nh c?a s? ?ông, b?i uy tín, hi?u qu? và b?i s? trân tr?ng các ??i tác; ?ó là nh?ng ??i lư, khách hàng, nh?ng ng??i ?ă và ?ang chung s?c v?i Công ty.

V?i mong mu?n qua h?i ngh? khách hàng, các ??i lư và khách hàng s? hi?u thêm v? Uni-President, v? ph??ng châm h?p tác cùng phát tri?n, nên m?i d?p cu?i n?m Uni-President Vi?t Nam th??ng t? ch?c các bu?i g?p g? ??c bi?t khách hàng, v?a t?ng k?t t́nh h́nh ho?t ??ng kinh doanh trong n?m v?a l?ng nghe nh?ng chia s? và ph?n ánh t? quư khách hàng, ??i lư, ??ng th?i th?o lu?n chính sách kinh doanh và ??nh h??ng th? tr??ng n?m m?i.

 

 

Read more...

There are no translations available.

 

Uni-President Vi?t Nam

Sát cánh bên ng??i nông dân


(Th?y s?n Vi?t Nam) - Có m?t t?i Công ty Uni-President Vi?t Nam nh?ng ngày này, chúng tôi c?m nh?n ???c không khí kh?n tr??ng và sáng t?o c?a lănh ??o, k? s?, công nhân ? ?ây trong vi?c t́m ki?m nh?ng thành công trong nuôi tr?ng và kinh doanh trong n?m 2014. Lănh ??o Công ty cho bi?t: "Quy?t tâm không ng?ng nâng cao ch?t l??ng con gi?ng ph?c v? bà con nông dân. Nhi?u d?ch v? m?i ?ang ???c tri?n khai".

T? máy t?o sóng h́nh ??a bay…

Lănh ??o Công ty nh́n nh?n: Khác v?i các n??c, ng??i nông dân Vi?t Nam c?u ti?n, có tinh th?n ti?p thu cái m?i r?t cao. H? luôn t́m ki?m nh?ng nghiên c?u, nh?ng ?ng d?ng m?i ?? áp d?ng vào s?n xu?t. Ch?ng h?n, nông dân Vi?t Nam ?ang chuy?n nhanh sang nuôi tôm ? ao sâu, thay v́ ao c?n tr??c kia. M?t ?? nuôi c?ng t?ng d?n và xu h??ng nuôi công nghi?p ?ang d?n ph? bi?n. ?? ph?c v? quá tŕnh thay ??i m?nh m? này, Công ty ?ă nghiên c?u và cung ?ng cho nông dân máy t?o sóng, m?t s?n ph?m m?i, hi?n ??i.

Các k? s? ? Công ty cho bi?t: Các máy cung c?p ôxy th? h? c? ch? t?o sóng b? m?t, cung c?p ôxy trên b? m?t ao; do ?ó, ph?n t?ng gi?a và t?ng sâu luôn thi?u ôxy. V?i lo?i máy m?i này th́ c? ba t?ng n??c ??u ???c cung c?p ?? ôxy.

 

 


Máy t?o sóng, m?t s?n ph?m m?i, hi?n ??i c?a Công ty Uni-President Vi?t Nam


N?u các lo?i máy qu?t ki?u c? ??y n??c ra b?n góc và t?o ḍng n??c xoáy h́nh tṛn th́ lo?i máy t?o sóng h́nh ??a bay c?a Uni-President ??o n??c t? d??i lên và t? trên xu?ng, tác ??ng ??u vào c? vùng ?áy và t?ng gi?a. "Ng??i dân chuy?n t? tôm sú sang tôm th? chân tr?ng th́ các ao n??c ph?i ???c cung c?p nhi?u ôxy h?n" - lănh ??o Công ty nói. Nông dân ? Malaysia, ?n ?? và Trung Qu?c ?ă dùng máy t?o sóng ??a bay thu k?t qu? t?t, t?i Vi?t Nam, m?t s? h? c?ng ?ă dùng và hi?u qu? th?y rơ.

Tr??c kia ph?i dùng 4 - 6 máy qu?t th́ nay ch? c?n dùng 1 - 2 máy t?o sóng 1 - 2 mă l?c. Ngoài ti?t ki?m ?i?n n?ng th́ l??ng ôxy c?ng ???c cung c?p nhi?u h?n.

 

… ??n s?n ph?m vi sinh

 

>> Công ty Uni-President Vi?t Nam thu?c T?p ?oàn Uni-President (?ài Loan), m?t trong nh?ng t?p ?oàn th?y s?n hàng ??u th? gi?i. ??i ng? lănh ??o Công ty ?ă nhi?u n?m g?n bó v?i Vi?t Nam nên r?t có kinh nghi?m và trách nhi?m v?i nông dân n?i ?ây. Cùng các th??ng hi?u uy tín khác, Uni-President Vi?t Nam ?ang ngày càng t?o ra ch? ??ng v?ng ch?c trên th? tr??ng và giúp ?? nông dân r?t hi?u qu? trong s?n xu?t kinh doanh.

 

Không ch? cung c?p không khí s?ch cho các ao, Uni-President c̣n cung c?p các s?n ph?m vi sinh nh?m làm s?ch ô nhi?m môi tr??ng và t?ng s?c ?? kháng cho tôm, cá.

"N?m nay chúng tôi tri?n khai ch??ng tŕnh t?ng s?n ph?m vi sinh vào th?c ?n b?ng công ngh? hi?n ??i" - Lănh ??o Công ty nói. Các s?n ph?m vi sinh ???c nuôi c?y và phát tri?n t?i Vi?t Nam và phun tr?c ti?p vào th?c ?n cho tôm cá. Tr??c ?ây, các s?n ph?m vi sinh này ???c tr?n, nh?ng quá tŕnh s?y h?p, ch? bi?n chúng ?ă ch?t và không c̣n m?y tác d?ng. Nh? các nghiên c?u khoa h?c m?i nh?t và các thi?t b? tiên ti?n, Uni-President hi?n ?ă có th? cung c?p s?n ph?m th?c ?n có vi sinh s?ng, có ích cho tôm cá và môi tr??ng.

Các k? s? ? ?ây chia s?: "Các nhóm vi sinh có l?i s? giúp tôm cá c?i thi?n ???ng ru?t, ch?ng d?ch b?nh và tiêu hóa t?t; ngoài ra c̣n các nhóm vi sinh làm s?ch môi tr??ng, cân b?ng sinh thái trong  ao". Các s?n ph?m vi sinh tr?n v?i th?c ?n; ngoài ra khách hàng c̣n có th? mua vi sinh riêng r? ?? s? d?ng. "Chúng tôi ?ă ??u t? 50 t? ??ng c?i ti?n công ngh? s?n xu?t và ?ng d?ng công ngh? vi sinh m?i nh?t vào th?c ?n cho tôm cá t?i Vi?t Nam mà ch?a tính t?i v?n ?? l?i nhu?n. Trong giai ?o?n ??u, th?c ?n có phun vi sinh s? v?n bán v?i giá c? ?? giúp ng??i nuôi thành công, gi?m d?ch b?nh; ??c bi?t là gi?m nguy c? c?a hi?n t??ng EMS", ??i di?n Công ty cho bi?t thêm.

Theo ph?n ánh, khi dùng th?c ?n có phun vi sinh, b?nh phân tr?ng trên tôm gi?m rơ r?t, tôm t?ng tr??ng t?t h?n. Các s?n ph?m ?ang ???c cung c?p cho tôm sú, tôm th? chân tr?ng và cá.

 

 

S?n ph?m th?c ?n cho tôm là th? m?nh c?a Công ty Uni-President Vi?t Nam


Nâng cao ch?t l??ng con gi?ng

Con gi?ng ???c Uni-President cung c?p là lo?i gi?ng có ngu?n tôm b? m? t?t nh?t th? gi?i hi?n nay; ??ng th?i, th?c ?n dành cho con gi?ng c?ng là th?c ?n t?t nh?t hi?n nay. Con gi?ng ???c nuôi trong môi tr??ng t?t và g?n v?i ?i?u ki?n t? nhiên Vi?t Nam.

Công ty cho bi?t, ?ă có nhi?u ??i m?i trong quy tŕnh nuôi con gi?ng, v?i vi?c áp d?ng các quy tŕnh m?i. Vi?c chuyên môn hóa và áp d?ng thành t?u khoa h?c ???c xem là then ch?t. "S?n l??ng con gi?ng chúng tôi cung c?p kho?ng 5 t? con trong n?m nay".

  

 

S? d?ng th?c ?n c?a Công ty Uni-President Vi?t Nam cho hi?u qu? cao

Con gi?ng c?a Công ty luôn ???c cung c?p ? m?c giá h?p lư nh?t trong nhóm gi?ng ch?t l??ng cao. Công ty c?ng c?i thi?n vi?c ??a con gi?ng ??n các vùng nuôi b?ng vi?c thành l?p các tr?i gi?ng và tr?i gièo tôm t?i các vùng nuôi tr?ng ?i?m; rút ng?n th?i gian v?n chuy?n và phân ph?i, v?i nhi?u ??i lư và t?ng s? l??ng k? s? t?i các vùng nuôi trên c? n??c. "Giá v?n chuy?n t?ng nh?ng giá bán v?n gi? nguyên, do Công ty h? tr? ng??i nuôi".

  

>> Ông Liou Hai Hua, Giám ??c b? ph?n Th?y s?n, Công ty Uni-President Vi?t Nam chia s?: Ho?t ??ng kinh doanh chính c?a Công ty là s?n xu?t th?c ?n và con gi?ng (hi?n có 2 tr?i s?n xu?t gi?ng t?i Ninh Thu?n và Qu?ng Tr?). Công ty luôn h??ng t?i vi?c s?n xu?t chuyên môn hóa, nh?m cung ?ng các s?n ph?m ?? ch?t l??ng, ?áp ?ng nhu c?u c?a ng??i s?n xu?t và x?ng t?m v?i các s?n ph?m trong ngành th?y s?n. Th?i gian t?i Vi?t Nam, Công ty mong mu?n ?óng góp m?t ph?n vào s? phát tri?n và mang l?i hi?u qu? kinh t? t?t nh?t cho ngành th?y s?n Vi?t Nam c?ng nh? bà con nông dân.

Nguy?n Anh

There are no translations available.


Công ty TNHH Uni-President Vi?t Nam

T?m nh́n c?a th??ng hi?u l?n


Ra ??i khi ngành th?y s?n n??c nhà b?t ??u làm quen v?i khái ni?m nuôi tr?ng th?y s?n theo h??ng công nghi?p, nên trong ch?ng m?c nào ?ó, có th? nói s? phát tri?n c?a Uni-President Vi?t Nam luôn g?n li?n v?i s? phát tri?n c?a ngành th?y s?n Vi?t Nam.

Quy?t ??nh t?o nên th??ng hi?u


Sau khi tr? thành m?t trong nh?ng công ty s?n xu?t th?c ?n th?y s?n, gi?ng th?y s?n t?i ?ài Loan, Trung Qu?c, Uni-President ?ă h??ng ??u t? sang Vi?t Nam, m?t qu?c gia có th? m?nh v? nuôi tr?ng th?y s?n, ??c bi?t là tôm và cá tra. ?? t?o ???c th??ng hi?u m?nh trong ngành s?n xu?t th?c ?n và con gi?ng, Uni-President luôn trung thành v?i ph??ng châm “ba t?t”, bao g?m ch?t l??ng t?t, uy tín t?t, d?ch v? t?t và "m?t h?p lư" là giá c? h?p lư. Chính v́ v?y, loài th?y s?n nào ???c nuôi t?i Vi?t Nam th́ Uni-President Vi?t Nam có ngay lo?i th?c ?n phù h?p.

T?i sao Uni-President có th? làm ???c ?i?u này? Câu tr? l?i n?m ? h? th?ng phân ph?i cùng v?i ??i ng? nhân viên k? thu?t làm công vi?c “h?u măi” mà không ph?i công ty nào c?ng làm ???c. Hi?n m?ng l??i phân ph?i c?a Uni-President ?ă có m?t t?i h?u h?t các t?nh thành t? Qu?ng Ninh ??n Cà Mau cùng h?n 100 nhân viên k? thu?t ?? h? tr? k? thu?t cho ng??i nuôi th?y s?n. Bên c?nh ?ó, Uni-President c̣n thành l?p pḥng xét nghi?m ?? h? tr? ng??i dân trong vi?c xét nghi?m b?nh cá và virus trên tôm, qua ?ó, uy tín c?a Công ty ???c t?ng lên r?t nhi?u.

V?i vi?c m? Trung tâm Xét nghi?m b?nh d?ch th?y s?n, Uni-President ??a m?t thông ?i?p ??n v?i ng??i nuôi th?y s?n là “chúng tôi s? ??m b?o cho b?n v? thu ho?ch th?ng l?i”.


Nh́n tr??c ???c t??ng lai


Kho?ng n?m 2007, khi tôm th? chân tr?ng b?t ??u làm quen v?i ng??i nuôi tôm Vi?t Nam và mang l?i l?i nhu?n l?n cho h?, Ban Giám ??c Uni-President ?ă “nh́n” tr??c ???c nhu c?u con gi?ng nên ?ă ??u t? 2,5 tri?u USD xây d?ng tr?i s?n xu?t tôm gi?ng h́nh thái m?i SPF, ??t tiêu chu?n tiên ti?n c?a th? gi?i t?i t?nh Ninh Thu?n. M?t n?m sau ?ó, B? NN&PTNN cho phép nuôi tôm th? chân tr?ng t?i nhi?u t?nh thành trong c? n??c, Công ty gi?ng Thu? s?n Uni-President Vi?t Nam b?t ??u cho ra l?a gi?ng ??u tiên và cung c?p cho th? tr??ng 1 t? con gi?ng tôm th? chân tr?ng. Vi?c Uni-President ch?n th?i ?i?m cho ra ??i Công ty s?n xu?t tôm gi?ng cung c?p ngu?n gi?ng s?ch b?nh cho ng??i nuôi ???c ví nh? “n?ng h?n g?p m?a rào”. Qua th??ng v? này, nhi?u doanh nghi?p ngành th?y s?n ph?i “ng? m?”.

??n nay, s? l??ng con gi?ng c?a Uni-President s?n xu?t ??n ?âu h?t ??n ?ó, ??n gi?n v́ theo anh Nguy?n Th? Vinh, ch? tr?i nuôi tôm t?i Sóc Tr?ng, khâu con gi?ng quy?t ??nh ??n 50% th?ng l?i c?a v? nuôi. Hi?n t?i các t?nh ?BSCL, s? l??ng các tr?i gi?ng nhi?u nh?ng không ph?i tr?i gi?ng nào c?ng ??m b?o ch?t l??ng, nên ?ôi khi ph?n th?ng không nghiêng v? phía ḿnh.

V?i t?m nh́n chi?n l??c khi n?m b?t ???c nhu c?u th? tr??ng trong h?n 1 th?p k? có m?t t?i Vi?t Nam, Uni – President luôn luôn có m?c t?ng tr??ng cao, cung c?p g?n 40% th? ph?n th?c ?n th?y s?n c? n??c.


>> N?m 2010, Công ty TNHH Uni-President Vi?t Nam ?ă kh?i công xây d?ng nhà máy t?i khu công nghi?p ?i?n Nam, ?i?n Ng?c, Qu?ng Nam. Nhà máy ???c xây d?ng trên di?n tích 15 ha, công su?t hàng n?m ??t 90.000 t?n b?t ḿ, 258.000 t?n th?c ?n gia súc và 324.000.000 gói ḿ ?n li?n, v?n ??u t? trên 140 tri?u USD. Nh? v?y ??n nay, Uni-President Vi?t Nam ?ă có nhà máy t?i các t?nh B́nh D??ng, Ninh Thu?n, Ti?n Giang, Qu?ng Nam và s?p t?i là Hà N?i.


                                                                                                                                                        Ng?c Hùng

visuckhoeccongdong