Gi?i thi?u

Ch?ng nh?n ch?t l??ng

ISO 2004
ISO 2004
ISO 2005
ISO 2005
ISO 2006
ISO 2006
bapcertifiedin
BAP Certified
iso-2200_in
ISO 2200
ISO 2007
ISO 2007
ISO 2008
ISO 2008
ISO 2009
BAP Certified
ISO 9001
ISO 2200
ISO 9001
ISO 2200
ISO 9001
ISO 2200
ISO 9001
ISO 2200

LOGO CÔNG TY

    Ba ???ng xiên nh? nh? nh?ng ?ôi cánh và c? th? v??n lên nâng cao tinh th?n "Ba t?t""M?t h?p lư" (c? th? là: Ch?t l??ng t?t, Uy tín t?t, D?ch v? t?t và Giá c? h?p lư).
    Ngoài ra, logo c?ng cho th?y n?n t?ng c?a công ty Uni-President là s? chân thành, ḷng nhân t? và s? t? tin trong vi?c ph?c v? ng??i tiêu dùng v?i hàng hóa và d?ch v? ?áng tin c?y, luôn có s? ??i m?i liên t?c và ??t phá trong s?n ph?m c?a ḿnh. 
    Nh?ng ?ôi cánh là bi?u t??ng t??ng tr?ng cho s? ?n ??nh, ??o ??c và trung th?c. 
    Ư ngh?a c?a logo ??i di?n cho s? xu?t s?c, t?ng cao tinh th?n, ḥa b́nh và ti?n b? h??ng t?i t??ng lai c?a s?c kh?e và h?nh phúc.
 uni-e

 

 


visuckhoeccongdong