Ngành th?c ph?m

Ch?ng nh?n ch?t l??ng

ISO 2004
ISO 2004
ISO 2005
ISO 2005
ISO 2006
ISO 2006
bapcertifiedin
BAP Certified
iso-2200_in
ISO 2200
ISO 2007
ISO 2007
ISO 2008
ISO 2008
ISO 2009
BAP Certified
ISO 9001
ISO 2200
ISO 9001
ISO 2200
ISO 9001
ISO 2200
ISO 9001
ISO 2200

gt12 3 gt36 gt4

gi?i thi?u ngành th?c ph?m

--- o0o ---

-  Xă h?i ngày càng phát tri?n, nh?p s?ng ngày càng h?i h? và b?n r?n h?n, con ng??i b? cu?n vào gu?ng quay c?a nh?ng công vi?c t?t b?t, các b?a ?n nhanh và d??ng ch?t ?ă tr? thành nhu c?u thi?t y?u. Hăy ?? Uni – President ph?c v? b?a ?n c?a b?n.

-  V?i tâm huy?t g?n 50 n?m ho?t ??ng trong l?nh v?c kinh doanh th?c ph?m, Công ty Uni-President luôn cam k?t th?c hi?n ?úng ph??ng châm “Ch?t l??ng t?t, uy tín t?t, ph?c v? t?t và giá c? h?p lư”. Chung tay v́ s?c kh?e c?ng ??ng, v?i ??i ng? chuyên gia dinh d??ng giàu kinh nghi?m, xu?t thân t? khoa Dinh D??ng c?a các tr??ng ??i h?c n?i ti?ng c?a ?ài Loan mang s? m?nh xây d?ng công th?c cho các s?n ph?m dinh d??ng cao, không ng?ng nghiên c?u ??a ra nh?ng s?n ph?m tiên ti?n nh?t.

-  L?y ch?t l??ng làm kim ch? nam cho m?i ho?t ??ng, Uni-President t? hào tung ra th? tr??ng nh?ng s?n ph?m ḿ ?n li?n ch?t l??ng cao. ??ng th?i, luôn ??t s?c kh?e ng??i tiêu dùng là m?c tiêu hàng ??u trong s?n xu?t th?c ph?m. Nguyên li?u s? d?ng trong s?n ph?m ḿ ?n li?n là nh?ng nguyên li?u t??i, th?t có ngu?n g?c t? t? nhiên, hoàn toàn không s? d?ng ch?t b?o qu?n nhân t?o và màu th?c ph?m trong quá tŕnh ch? bi?n. Ngoài ra, Công ty c̣n b? sung thêm vào s?n ph?m d??ng ch?t vitamin E, có tác d?ng ng?n c?n quá tŕnh lăo hóa c?a t? bào cho ra nh?ng s?i ḿ dai tr?n h?p d?n ??y d??ng ch?t. Toàn b? quy tŕnh ch? bi?n ???c giám sát và  ki?m tra nghiêm ng?t t? khâu nguyên li?u ??u vào cho ??n khâu thành ph?m cu?i cùng. V́ v?y m?i s?n ph?m chúng tôi không ch? ngon, phù h?p kh?u v? mà c̣n mang l?i s? an toàn cho s?c kh?e c?a ng??i tiêu dùng.

vanphongthucpham
daychuyensx
visuckhoeccongdong