Ngành th?y s?n

Ch?ng nh?n ch?t l??ng

ISO 2004
ISO 2004
ISO 2005
ISO 2005
ISO 2006
ISO 2006
bapcertifiedin
BAP Certified
iso-2200_in
ISO 2200
ISO 2007
ISO 2007
ISO 2008
ISO 2008
ISO 2009
BAP Certified
ISO 9001
ISO 2200
ISO 9001
ISO 2200
ISO 9001
ISO 2200
ISO 9001
ISO 2200

gt12 3 gt36 gt4

gi?i thi?u ngành th?y s?n

--- o0o ---

-  Ngành Th?y S?n c?a công ty TNHH Uni-President Vn thành l?p n?m 1999, th?i gian ??u chúng tôi nh?p hàng t? t?ng công ty t?i ?ài Loan ?? bán, do nhu c?u phát tri?n c?a th? tr??ng nên vào n?m 2001 chúng tôi ti?n hành xây d?ng nhà máy Th?c ?n Th?y S?n t?i t?nh B́nh D??ng.

-  S?n ph?m c?a Công ty là th?c ?n cho Tôm Sú, Tôm Th?, Tôm Càng Xanh, Cá Tra – Cá Basa, Cá Rô Phi và Công ty c?ng ?ă m? r?ng s?n xu?t thêm th?c ?n cho ?ch, Cá Kèo và các lo?i th?c ?n cho cá bi?n nh? cá Mú, cá Ch?m, cá Chim Vây Vàng… N?m 2006, Công ty ?ă ??a vào ho?t ??ng chi nhánh s?n xu?t th?c ?n th?y s?n m?i t?i khu công nghi?p M? Tho – Ti?n Giang. ??u n?m 2008, Công ty TNHH Gi?ng Th?y S?n Uni-President VN ?ă chính th?c ?i vào ho?t ??ng nh?m cung c?p ngu?n gi?ng t?t, s?ch b?nh (SPF) ??n tay ng??i nuôi. Nhà máy s?n xu?t th?c ?n th?y s?n t?i khu công nghi?p ?i?n Nam – ?i?n Ng?c, Qu?ng Nam vào n?m 2011 b?t ??u s?n xu?t nh?m ?áp ?ng s?n l??ng th?c ?n th?y s?n cung c?p cho khu v?c mi?n Trung và mi?n B?c.

-  Sau h?n m?t n?m r??i nghiên c?u và chu?n b?, cu?i cùng nhà s?n xu?t th?c ?n th?y s?n hàng ??u Vi?t Nam, Công ty Uni-President Vi?t Nam ?ă ??a ra m?t quy tŕnh nuôi tôm theo công ngh? tiên ti?n c?a th? gi?i b?ng máy cho tôm ?n t? ??ng, ph?c v? ngh? nuôi tôm ? Vi?t Nam.

-  ?? có th? h??ng d?n k? thu?t cho ng??i nuôi tôm ?? dàng thao tác, v?n hành, ti?p qu?n và s? d?ng thành th?o máy cho ?n t? ??ng, Uni-President Vi?t Nam ?ă c? hàng ch?c cán b?, k? s? tr? ra n??c ngoài ?ào t?o. Sau h?n m?t tháng h?c t?p, các cán b?, k? s? ?ă làm quen, n?m b?t và tri?n khai m?t cách nhanh chóng quy tŕnh v?n hành công ngh? này.

 

uni-president_aquatic02

Ông Liou Hai Hua - Giám ??c b? ph?n th?c ?n th?y s?n Công ty Uni-President gi?i thi?u máy cho tôm ?n t? ??ng mang nhăn hi?u Uni-President.

Hi?n t?i, Công ty ?ang kh?n tr??ng tri?n khai ??a công ngh? máy cho tôm ?n t? ??ng xu?ng các ??i lư, vùng nuôi tôm th? chân tr?ng tr?ng ?i?m. Công ngh? m?i này s? giúp cho ng??i nuôi tôm ti?t ki?m ???c chi phí, gi?m h? s? chuy?n ??i th?c ?n, c?i thi?n môi tr??ng và rút ng?n th?i gian nuôi. ??c bi?t, s? giúp tôm nuôi phát tri?n nhanh và có kích c? ??ng ??u h?n.

 

uni-president_aquatic03

L?p h?c ?ang nghe v? qui tŕnh ho?t ??ng c?a máy cho ?n t? ??ng.

 

uni-president_aquatic01

Nh?ng k? s? tr? c?a Công ty Uni-President Vi?t Nam s? tr?c ti?p h??ng d?n k? thu?t s? d?ng máy cho ng??i nuôi tôm.

 

Theo T?p chí th?y s?n Vi?t Nam

 

visuckhoeccongdong